Nota de confidentialitate

Limitarea raspunderii
Autorii au întocmit ?i au verificat  cu mare aten?ie con?inutul site-ului web al companiei PET STAR INTER SRL. Informa?iile ?i declara?iile nu au caracter angajant sau irevocabil. PET STAR INTER SRL î?i rezerv? dreptul de a schimba, amenda sau ?terge pagini individuale sau întregul site web, sau s? opreasc? complet publicarea f?r? notificare prealabil?. Informa?iile din aceste pagini sunt oferite f?r? nici o asigurare sau garan?ie, explicit? sau implicit?. Este exclus? orice garan?ie implicit? privind calitatea de a fi comercializabil, caracterul corespunz?tor pentru anumite scopuri, respectarea legilor sau brevetelor ?i garantarea de c?tre autor sau comitetul executiv al companiei PET STAR INTER SRL a corectitudinii ?i caracterului complet, precum ?i angajarea r?spunderii în acest sens.

 

Link-uri
Site-ul web WWW.E-PESCUIT .RO proprietate a SC PET STAR INTER SRL con?ine link-uri c?tre site-urile web ale altor companii ?i organiza?ii. La crearea acestor link-uri c?tre site-uri externe, autorii au verificat aceste site-uri ?i au confirmat c? la acea dat? nu ap?rea nici un con?inut ilegal. PET STAR INTER SRL nu are nici o influen?? asupra design-ului curent sau viitor al site-urilor la care se ajunge prin link-urile men?ionate ?i, prin urmare, se distan?eaz? în mod expres de con?inutul acestora ?i nu adopt? con?inutul lor ca fiind al s?u. Acest lucru e valabil ?i pentru informa?iile introduse de alte persoane în cartea vizitatorilor, forumuri sau liste de mail realizate de PET STAR INTER SRL. PET STAR INTER SRL î?i declin? orice r?spundere în leg?tur? cu con?inutul, disponibilitatea, corectitudinea sau acurate?ea paginilor la care se ajunge utilizând link-urile indicate, nici pentru ofertele, link-urile sau reclamele prezente pe acestea. PET STAR INTER SRL î?i declin? orice r?spundere în leg?tur? cu con?inutul ilegal, incorect sau incomplet ?i mai ales cu daunele care pot ap?rea din utilizarea sau neutilizarea informa?iilor de pe paginile la care se ajunge utilizând link-urile indicate.

 

Not? privind drepturile de autor
Toate paginile web ale companiei PET STAR INTER SRL sunt protejate prin legea drepturile de autor. Toate drepturile sunt rezervate, inclusiv dreptul de a traduce paginile. In special retip?rirea, înregistrarea în serviciile online ?i pe Internet, ?i reproducerea pe suporturi de stocare de date tip CD, DVD etc. sunt interzise f?r? o aprobare în scris prealabil?. Orice text, imagini, descriere grafic?, fi?iere audio, fi?iere video ?i aranjamentul acestora sunt, de asemenea, supuse Legii drepturilor de autor ?i celorlalte legi menite s? protejeze proprietatea intelectual?. Se interzice folosirea acestora în scopuri comerciale, copierea, expedierea la alt? adres?, modificarea ?i utilizarea pe alte site-uri.

 

Numele m?rcilor
Dac? nu se declar? contrariul, toate numele de m?rci men?ionate pe acest site web sunt m?rci comerciale înregistrate protejate legal care apar?in companiei, inclusiv toate logo-urile companiei.

 

Protec?ia datelor
Oricând exist? posibilitatea, în cadrul site-ul nostru, de a se introduce date personale (nume, adres?, numere de telefon ?i fax, adrese de e-mail), utilizatorul va dezv?lui aceste informa?ii strict în mod voluntar. Orice informa?ii oferit? de utilizatori vor fi folosite cu respectarea confiden?ialit??ii. Nu vom vinde sau împrumuta informa?iile, nici nu le vom pune la dispozi?ia unor ter?i.

 

Efecte legale
Aceast? declara?ie de limitare a r?spunderii face parte site-ului web care face leg?tura la aceast? pagin?. În m?sura în care p?r?i sau propozi?ii separate din acest text nu (mai) corespund par?ial sau total prevederilor legale aplicabile, con?inutul ?i validitatea celorlalte sec?iuni ale acestui text nu vor fi afectate.